Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Nagelgroothandel Noord-Holland te Den Helder en opdrachtgever/wederpartij waarop Nagelgroothandel Noord-Holland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Nagelgroothandel Noord-Holland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Nagelgroothandel Noord-Holland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever/Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3 Prijzen

3.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen die gelden op de besteldatum.

4. Uitvoeringstermijn

4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever/Wederpartij Nagelgroothandel Noord-Holland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Nagelgroothandel Noord-Holland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.2 Levering geschiedt af bedrijf van Nagelgroothandel Noord-Holland. De Opdrachtgever/Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever/Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Nagelgroothandel Noord-Holland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever/Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever/Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever/Wederpartij ter beschikking staan.

5 Annulering

5.1 Nagelgroothandel Noord-Holland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever/Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Nagelgroothandel Noord-Holland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever/Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen,
- indien de Opdrachtgever/Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever/Wederpartij niet langer van Nagelgroothandel Noord-Holland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Voorts is Nagelgroothandel Noord-Holland bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nagelgroothandel Noord-Holland kan worden gevergd.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Nagelgroothandel Noord-Holland is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

• overmacht;
• enige andere van buiten afkomende oorzaak.

6.2 Nagelgroothandel Noord-Holland draagt zorg voor een tijdige levering, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloedsfeer.

6.3 Nagelgroothandel Noord-Holland zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer te vergoeden.

7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De termijn van 8 dagen is een fatale termijn.

7.2 Nagelgroothandel Noord-Holland is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

7.3 Indien Nagelgroothandel Noord-Holland zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten.

8. Retourneren
8.1 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd. De originele bijgeleverde factuur met kenmerk is het garantiebewijs.
8.2 Retourneren alleen in overleg en op eigen kosten.
8.3 Komt het product terug wordt de porto berekend die door Nagelgroothandel Noord-Holland is betaald.
8.4 Binnen 30 dagen wordt het geld teruggestort.
8.5 Acryl, Gel, Gellak, Rubberbase, GIAB, Easygel, Pigmenten, Nagellak, Mondkapjes, Vijlen, vloeistoffen en nailart producten worden uit hygiënisch oogpunt niet terug genomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 


Shop op merk:
 

 

Aanbieding ontvangen?

Altijd als eerste op de hoogte zijn van aanbiedingen en acties? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden
© 2014 - 2024 Daily Nail | sitemap | rss